Bạn có khả năng đoán cảm xúc người khác chỉ qua biểu hiện khuôn mặt chứ?
Từ trước đến nay, bạn có bao giờ tự tin rằng mình là một người rất giỏi trong việc đoán cảm xúc của người khác chứ?