Bạn có phải đồng tính?
Bạn muốn khảo sát xem mình có phải là người trong cộng đồng LGBT?