Bạn có thuộc LGBT?
Và nếu có, bn là hủ nào, transgender, hay bisexual? Vì sự đa dạng cũng như bình yên cua xã hội, nên ủng hộ LGBT!! :>